Prof. Sheng Hsiung CHANG
Department of Physics, Chung Yuan Christian University, Taiwan
shchang@cycu.edu.tw
Prof. Masahiko HIGUCHI
School of Science and Technology, Shinshu University, Japan
higuchi@shinshu-u.ac.jp
Prof. Shinji HIRAI
Director of Research Center for Environmentally Friendly Materials Engineering, Muroran Institute of Technology, Japan
hirai@mmm.muroran-it.ac.jp
Prof. Shih-Chieh HSU
Department of Chemical and Materials Engineering, Tamkang University, Taiwan
roysos1@gmail.com
Prof. Masanobu KOBAYASHI
Department of Advanced Materials Engineering, Chiba Institute of Technology, Japan
kobayashi.masanobu@it-chiba.ac.jp
Prof. Noriyuki KOBAYASHI
Department of Chemical Engineering, Nagoya University, Japan
kobayashi.noriyuki@material.nagoya-u.ac.jp
Prof. Masahiko KONDOW
Graduate School of Engineering, Osaka University, Japan
kondow@eei.eng.osaka-u.ac.jp
Prof. Setsuko KOURA
Chiba Institute of Technology, Japan
setsuko.koura@p.chibakoudai.jp
Prof. Man Seung LEE
Department of Advanced Materials Science & Engineering, Mokpo National University, Korea
mslee@mokpo.ac.kr
Dr. Hsin-Yi LEE
National Synchrotron Radiation Research Center, Taiwan
hylee@nsrrc.org.tw
Dr. Yan-Gu LIN
National Synchrotron Radiation Research Center, Taiwan
lin.yg@nsrrc.org.tw
Prof. Tetsu MITSUMATA
Department of Materials Science & Technology, Niigata University, Japan
tetsu@eng.niigata-u.ac.jp
Prof. Satomi NIWAYAMA
Department of Applied Sciences, Muroran Institute of Technology, Japan
niwayama@mmm.muroran-it.ac.jp
Prof. Masayoshi TATENO
Department of Mechanical Engineering, Kogakuin University, Japan
at11831@ns.kogakuin.ac.jp
Prof. Yasuhiro YAMAZAKI
Chiba University, Japan
Y.yamazaki@chiba-u.jp