Dr. Jie HAN
     School of Chemistry and Chemical Engineering, Yangzhou University, China
     hanjie@yzu.edu.cn
Prof. Hai-Lin CONG     
 College of Chemical Engineering, Qingdao University, China     
hailincong@163.com     
    Prof. Jian WENG
    Department of Biomaterials, College of Materials, Xiamen University, China 
    mezli@ust.hk
Prof. Mingbo WU     
China university of petroleum, China     
wumb@upc.edu.cn     
    Prof. Jing WANG
    College of chemistry and chemical engineering, Sun Yat-Sen University, China
    j@mail.sysu.edu.cn
Prof. Bien TAN    
Chemistry and Chemical Engineering, Huazhong University of Science    
and Technology, China    
bien.tan@mail.hust.edu.cn    
    Prof. Xugang GUO
    Material department, South University of Science an Techinology of China, China
    guo.xg@sustc.edu.cn
Prof. Pingan HU     
Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, China     
hupa@hit.edu.cn     
    Prof. Yujie XIONG 
    University of Science and Technology of China, China
    yjxiong@ustc.edu.cn
Prof. Hanxun QIU    
Materials Science and Engineering, University of Shanghai for Science and    
Technology, China    
hxqiu@usst.edu.cn    
    Prof. Zhen-Jun WU
    Hunan University, China
    wooawt@yahoo.com.cn
Prof. Ruizhi WU   
Harbin Engineering University, China   
rzwu@hrbeu.edu.cn   
    Prof. Jun SHEN
    Director of Centre of Nano-Science and Technology, Tongji University, China
    shenjj@online.sh.cn
Dr. Wei TIAN    
 Department of Applied chemistry, Northwest Polytechnical University, China    
happytw_3000@nwpu.edu.cn    
    Prof. Xiang Long MENG 
    School of materials science and engineering, Harbin Institute of
    Technology, China
    xlmeng@hit.edu.cn
Prof. Yuanhua LIN     
 School of Materials Science and Engineering, Tsinghua University, China     
linyh@tsinghua.edu.cn     
    Dr. Shi-Jie REN 
    College of Polymer Science and Engineering, Sichuan University, China
    rensj@scu.edu.cn
Prof. Yu-Ping WU    
 Department of Chemistry, Fudan University, China    
wuyp@fudan.edu.cn    
    Dr. Jing YANG 
    School of Material Science and Engineering, Tianjin University, China
    yang_jing@tju.edu.cn
Prof. Xiangyang SHI
College of Chemistry, Chemical Engineering and Biotechnology,
Donghua University, China
xshi@dhu.edu.cn
Prof. Xianyu DENG
Department of Materials Science and Engineering, Harbin Institute of Technology, Shenzhen Graduate School, China
xydeng@hitsz.edu.cn
Prof. Chuanliang FENG
School of Materials Science and Engineering, Shanghai Jiaotong University, China
clfeng@sjtu.edu.cn
Prof. Xiaomin LI
Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, China
lixm@mail.sic.ac.cn
Prof. Baolong SHEN
Materials Science and Engineering, Southeast University, China
blshen@seu.edu.cn
Prof. Jinshu WANG
School of Materials Science and Engineering, Beijing University of Technology, China
wangjsh@bjut.edu.cn
Prof. Zhaoyin WEN
Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, China
zywen@mail.sic.ac.cn
Prof. Jun YANG
School of Chemistry and Chemical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China
yangj723@sjtu.edu.cn
Prof. Wenbo YUE
College of Chemistry, Beijing Normal University, China
wbyue@bnu.edu.cn
Prof. Bingsuo ZOU
School of Materials Science and Engineering (MSE), Beijing Institute of Technology, China
zoubs@bit.edu.cn